ŚCIEŻKA
PRZYRODNICZO – DYDAKTYCZNA
„PRZEZ STOK BOJOWY FORTU PRUSY”

 

Objaśnienie użytych terminów
Początek trasy
Przystanek nr 1
Przystanek nr 2
 


 Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza to wyznaczona w terenie trasa, która umożliwia zapoznanie się z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi danego obszaru.

Powinna służyć przede wszystkim edukacji ekologicznej, poprzez nauczanie właściwego spojrzenia na przyrodę i procesy w niej zachodzące, wprowadzanie w świat natury i pogłębianie wiedzy przyrodniczej dzięki własnym obserwacjom w terenie.

 Proponowana ścieżka dydaktyczna jest przykładem powstawania biocenozy leśnej i pozwala na zapoznanie się ciekawymi zespołami roślinnymi zróżnicowanymi siedliskowo a powstałymi samorzutnie bez ingerencji człowieka na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Zmiany, jakie zachodziły i zachodzą w przyrodzie w obrębie ścieżki są interesującym przykładem funkcjonowania ekosystemów i sukcesji ekologicznej, której wyraźne przejawy zauważymy w oglądanych zespołach roślinnych. Zaobserwujemy tutaj także przy odrobinie uwagi wzajemne zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt.

 Długość trasy – około 2 km

 Czas przejścia ścieżki - 30 – 45 minut

 Ścieżka jest w pełni dostępna dla osób o słabszej kondycji oraz osób niepełnosprawnych wędrujących w towarzystwie innych osób.

Objaśnienie użytych terminów:Powrót na górę

 Biocenoza – zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych, który w wyniku rozwoju osiągnął taki stopień zgodności ze środowiskiem, że posiada zdolność samoregulacji i względną trwałość.

Pionierskie rośliny - gatunki rozpoczynające serię sukcesji roślinności odznaczające się wytrzymałością na trudne warunki środowiska (suszę, zmiany temperatury, zacienienie, wiatry itp.) oraz zdolnością do rozprzestrzeniania się i zmiany zajmowanego siedliska poprzez np. utrwalanie korzeniami gleby, zacienianie podłoża itp. umożliwiające tym samym rozwój innym gatunkom.

 Siedlisko – kompleks czynników nieożywionych obejmujących warunki klimatyczne i glebowe działających trwale i wpływających na kierunek sukcesji ekologicznej

 Sukcesja ekologiczna - szereg kolejnych zmian rozwojowych zachodzących w określonym środowisku prowadzących przez wiele stadiów do utworzenia klimaksu – najbardziej trwałego w danych warunkach przyrodniczych zespołu najpełniej zharmonizowanego z siedliskiem

Zespół roślinny (asocjacja) - zbiorowisko roślinne o określonym składzie a zwłaszcza z gatunkami charakterystycznymi rosnącymi tylko w jego obrębie

  Początek trasyPowrót na górę

Ścieżka rozpoczyna się w mieście Nysa w miejscu gdzie ulica Krasickiego (boczna ul. Słowiańskiej) kończąc się przechodzi w polną drogę biegnącą przez bramę w fortyfikacjach tzw. „Kozią Bramę”. Polną drogą wychodzimy na zewnątrz obwałowań. Wędrować będziemy mając po lewej stronie stok bojowy fortu Prusy – skłon terenu będący w przeszłości gołym polem leżącym w polu ostrzału fortu.

Gdy wyjdziemy już poza suchą fosę rozejrzyjmy się dookoła. Po prawej stronie wzdłuż obwałowań rośnie starodrzew dębowo lipowy o charakterze parku. Po lewej stronie drzewostan ten stopniowo przechodzi w las. Przed kilkudziesięciu laty cały ten obszar miał charakter trawiastego parku – terenu spacerowego miasta. Brak ingerencji ludzkiej i zróżnicowanie takich warunków naturalnych jak żyzność i wilgotność podłoża, stopnia nasłonecznienia i siły wiatrów będące m in. skutkiem rozrastania się koron drzew spowodowały, iż w sprzyjających okolicznościach wkraczały do siedliska coraz to nowe gatunki rozwijając się w warunkach wytworzonych przez poprzednie gatunki.

Idziemy dalej polną drogą w kierunku lasu. Po obu stronach rozpościerają się łąki osłonięte od wiatrów ze wszystkich stron wzgórzami. Występują tu ciepłolubne rośliny jak dorastająca do 2 m wysokości dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum thapsiforme), macierzanka piaskowa (Thymus serphyllum) czy goździk kropkowany (Dianthus deltoides).

Wkraczając do lasu zauważymy charakterystyczną granicę między światem łąk a lasem w postaci gęstego pasa krzewów stanowiącego skraj lasu. To śliwa tarnina (Prunus spinosa) czeremcha (Padus avium) o pachnących wiosną kwiatach i bez czarny (Sambucus nigra) zwany dzikim bzem o właściwościach leczniczych.

Las ma wyraźną piętrową budowę. Pod konarami starodrzewu lipowo – dębowego (Tilia, Quercus) rosną w piętrze podszytu nieco większe drzewka mające wejść w skład przyszłego drzewostanu. Jest to tzw. podrost, który tutaj tworzą; klon (Acer) i lipa (Tilia). W piętrze właściwego podszytu dominują; czeremcha bez czarny i leszczyna (Corylus avellana). Runo w tym miejscu raczej ubogie. W większości to niecierpek drobnokwiatowy (Impantiens parviflora), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i paproć narecznica samcza (Dryopteris filix-mas).

Kamienistą drogą wędrujemy pod górę aż dochodzimy do szczytu wzniesienia. dochodzimy do asfaltowego odcinka drogi. Tutaj las rozrzedza się. Podłoże staje się uboższe w miejsce lipy i dębu zaczyna wkradać się robinia akacjowa zwana popularnie akacją (Robinia pseudoacacia). Ma tutaj ona także znaczny udział w podszycie. Na poboczu licznie występuje chroniony wiciokrzew pomorski (Lonicera periclimenum).

Przystanek nr 1Powrót na górę

Lepiej oświetlone dno lasu zajmuje coraz bogatsze runo. Idziemy dalej na wprost aż do końca asfaltowej drogi. Tutaj na rozwidleniu dróg wyznaczono przystanek nr 1.

Po obu stronach drogi mamy modelowy wręcz przykład jak gatunki pionierskie wkraczają na nowe siedliska.

Po prawej bardziej nasłonecznionej stronie kontynuuje ekspansję poprzez samosiew brzoza brodawkowata (Betula verrucosa) z domieszką osiki (Populus tremula), dębu szypułkowego (Quercus robur) i robinii akacjowej na zapleczu i goździkiem kropkowanym, macierzanką piaskową, kolorowym żmijowcem (Echium) i dziewięćsiłem zwyczajnym (Carlina vulgaris) oraz z mchami i porostami na ubogim przedpolu.

Namawiamy na mały spacer po brzeziniaku.

Po lewej stronie – bardziej ocienionej przez starodrzew – marsz w głąb łąki kontynuuje osika wdzierając się z pomocą odrostów z korzeni w zbiorowisko kępkowatych traw. I tutaj także widzimy jak za plecami osiki wyrastają klony, dęby i lipy.

Dobrze nasłonecznione rozwidlenie dróg porasta podobny do małej sosenki ciepłolubny wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissais) i fioletowo kwitnący chaber łąkowy (Centaurea) a dalej w ruderalnym zbiorowisku pięknie kwitną żółte dziewanny, wrotycz (Tenacetum vulgare) i nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea) zawleczona z Ameryki Północnej.

Z rozwidlenia dróg kierujemy się w lewo. Droga biegnie w dół wśród pięknego starodrzewu dębowego. Większa ilość światła niż w lipowo – dębowym drzewostanie pozwala tutaj na udział większej ilości gatunków w niższych piętrach lasu. Spotykamy tutaj w podroście jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), grab (Carpinus), lipę i klon (Acer). W podszycie wielkie bogactwo gatunków m in. leszczyna, trzmielina (Evomymus) o czerwonych czterograniastych owocach, bez czarny, wspinający się na drzewa i krzewy powojnik (Clematis), wierzba iwa (Salix caprea).

Przystanek nr 2Powrót na górę

W miejscu gdzie droga zbliża się do zabudowań - przystanek nr 2.

Mniej więcej począwszy od starego pięknego dębu rosnącego po prawej stronie drogi rozpoczyna się ciekawy przykład formującego się na obrzeżu lasu zespołu roślinnego wiciokrzewowo – dębowego (Periclimeeno – Qercetum). Chroniony wiciokrzew pomorski

(Lonicera periclimenum) nasza rodzima liana okręca się wokół drzew i krzewów wspinając się na kilka metrów. Kwitnie maj – czerwiec. Kwiaty pięknie pachną wieczorem. W runie spotkamy tutaj także charakterystyczną dla tego zespołu roślinnego niepozorną paprotkę zwyczajną (Polipodium vulgare), paproć narecznicę samczą, niecierpka o „strzelających” torebkach nasiennych, fioletowe dzwonki (Campanulla), kokoryczkę wonną (Polygonatum odoratum), zawilca gajowego (Anemone nemorosa) i pojedyncze stanowiska chronionych roślin; przebiśniegu (Galanthus nivalis), czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum) oraz kopytnika (Asarum) i bluszczu (Hedera helix).

W tak różnorodnych warunkach świat zwierzęcy jest także zróżnicowany. Nasłonecznione skraje lasu i łąki zamieszkują ciepłolubne motyle i gady. Występuje tutaj jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna a także padalec. W cienistym lesie łatwo spotkamy ropuchę szarą i zieloną a skraj lasu zamieszkuje trudna do zauważenia, lecz głośno rechocząca zielona rzekotka drzewna.

Liczne są lęgnące się tutaj ptaki. W starodrzewie gniazdują myszołowy, sowy, dzięcioły i szpaki. W podszycie liczne pokrzewki, dzierzba, sikory i muchołówki. W runie strzyżyk i słowiki. Na łąkach gniazduje skowronek.

Świat istot skrzydlatych uzupełniają nietoperze. Są to rzecz jasna ssaki. Zaobserwowano tutaj - zimujące w podziemiach fortu - mroczka posrebrzanego, mopka i karlika malutkiego. Wszystkie objęte są ochroną gatunkową podobnie jak w/w ptaki.

Z większych zwierząt można tutaj spotkać sarnę, lisa, zająca i jeża.

 Z przystanku nr 2 ścieżką obok ogrodzenia idziemy dalej lasem i po przejściu około 200 m dojdziemy do ulicy Chełmońskiego. Tutaj kończy się ścieżka dydaktyczna. Skręciwszy w lewo dojdziemy do miasta. Skręciwszy w prawo dojdziemy do przystanku autobusowego (po przeciwnej stronie ulicy) i możemy wrócić autobusem do miasta.Powrót na górę

 Z uwagi na popularyzatorsko-dydaktyczny charakter wymieniono tutaj tylko najbardziej charakterystyczne i reprezentatywne gatunki świata roślin i zwierząt. Świat ten jest w rzeczywistości znacznie bogatszy i zasługuje na szacunek i ochronę.

Opracowała inż. Teresa Kamińska
lipiec 2001

 

 

Webmaster: T. Zdanowicz 2005